Şəxsi məlumatlarla əlaqədar məlumatlandırma  

 

Bu şəxsi məlumatlarla əlaqədar məlumatlandırma mətni ilə qüvvədə olan rəsmi qanunvericiliyə uyğun olaraq  və 6698 saylı Şəxsi Məlumatların Qorunması Qanunu (“Qanun”) əsasında “Verilənlər üzrə məsul şəxs” qismində Çobançeşme Məh. Kalender küç. No:8/1Bahçelievler, İstanbul ünvanında yerləşən Globalmarkets Dış Ticaret Anonim Şirketinə aid (“Şirkət”) olaraq adlanacaqdır  və Şirkət tərəfindən işlədilən www.asebutik.az adlı internet səhifəsinin  və bu səhifə ilə əlaqəli olaraq  və əlaqə yaradılması məqsədi ilə sizin tərəfinizdən bizə verilən məlumatların toplanması, işlənməsi və istifadı növü, dərəcəsi və məqsədi ilə əlaqədar olaraq siz istifadəçilərimizin məlumatlandırılması məqsədi qoyulmuşdur.

Şəxsi məlumatlarınızın, məxfi məlumatlarınızın qorunmasını və məxfi saxlanmasını məsələsinə ciddi baxırıq. Qanun ilə əlaqədar qanunvericilik maddələrinə bizim tərəfimizdən, işçilərimiz tərəfindən və servis serverlərimiz tərəfindən vəzifələrini yerinə yetirərkən məxfiliklərinə mütləq diqqət edilməsini  və yalnız sizlərə bildirdiyimiz məqsədlərlə istifadə olunmasını təmin etmək üçün müvafiq texniki və inzibati tədbirləri görürük.

Şəxsi verilənlərin işlənməsi; şəxsi məlumatların tamami ilə  və qismən avtomatik olan, ya da hər hansı bir verilənlər qeydiyyat sisteminin parçası olmaq şərti ilə avtomatik olmayan yollarla əldə edilməsi, qeyd edilməsi, saxlanması, qorunması, dəyişdirilməsi, yenidən hazırlanması, açıqlanması, ötürülməsi, təhvil alınması, əldə oluna biləcək vəziyyətə gətirilməsi, qruplaşdırılması, ya da istifadə maneəsinin yaradılması kimi şəxslərə aid verilənlər üzərində həyata keçirilən  hər növ əməliyyatı ifadə edir.

İnternet səhifəmizdən istifadə olunması mərhələsində və sizinlə əlaqə yaradılması məqsədi ilə bizə verdiyiniz məlumatlarınız, buna əlavə olaraq internet səhifəmizi araşdırdığınız zaman cookies (verilənlər bazası)  və buna bənzər metodlar vasitəsi ilə bizim tərəfimizdən əldə olunan məlumatlar; bizim tərəfimizdən, mövcud və irəlidəki iştiraklarımız, törəmə şirkətlərimiz, səhmdarlarımız, iş ortaqlarımız, xələflərimiz, xidmət  və fəaliyyətimizlə əlavə xidmətlərimizi həyata keçirmək üçün xidmət aldığımız, əməkdaşlıq etdiyimiz, ölkə daxilində  və / və ya xaricində fəaliyyət göstərən proqram ortağı  olan təşkilatlar və digər üçüncü şəxslər (hüquq və vergi məsləhətçilərimiz, banlar, sərbəst nəzarətçilər daxil  və ancaq bunlarla məhdudlaşdırılmamaqla, sizlər xidmət təqdim edə bilməyimiz üçün əməkdaşlıq etdiyimiz  və ya edəcəyimiz xidmət tədarükçülərimiz) tərəfindən müxtəlif mal və xidmətlərin təmin olunması, təmin olunan mal və  xidmətlərin  hər hansı ödənişə tabe olması halında ödəniş alınması üçün lazımi əməliyyatların həyata keçirilməsi, təqdim olunan xidmətlərlə əlaqədar sizlərə edəcəyimiz hər növ məlumatlandırma, xüsusi kampaniyalardan yararlana bilmənizə və surpriz çəkilişlərdə iştirak edə bilmənizə imkan yaratma, suallarınıza cavab verə bilməz, kredit kartı, üzvlük tətbiqetmələri məqsədi ilə həyata keçiriləcək məlumatlandırma elektron əməliyyatları üçün Şirkətimiz ilə aranızda müqavilənin bağlanması  və ya icrası ilə birbaşa əlaqədar olması, Şirkətin qanuni cavabdehliyini yerinə yetirə bilməsi üçün zəruri olması, şəxsi verilənlə bağlı hüququn irəli sürülə bilməsi  və ya müdafiənin təsis edilməsi məqsədi ilə qeyd edilənlər  və xələfləri nəzdində istifadə məqsədi ilə məhdudlaşdırılaraq  və bu məqsəd ilə mütənasib müddətə qeydiyyata alına biləcək, basılmış /maqnit arxivlərdə saxlanıla biləcək, zəruri hesab edilən hallarda yenilənə biləcək, paylaşıla biləcək, ötürülə biləcək, istifadə oluna biləcək  və qanunun 5 və 6-cı maddələrində müəyyən olunan şəxsi verilənləri işləmə şərtləri və məqsədləri daxilində işlənə biləcəkdir. Paylaşılmış bu məlumatlar sizin tərəfinizdən hər zaman dəyişdirilə bilər və yenilənə bilər. Buna əlavə olaraq qanun daxil əlaqədar qanunvericilik hökmləri əsasında zəruri olması halında, ya da bizə verdiyiniz məlumatların bu mətndə qeyd edilən məqsədlər xaricində olan məqsədlər ilə istifadə olunma zəruriliyi olarsa, bəzi tətbiqetmələr və əməliyyatlar üçün ayrıca əlavə icazəniz də lazım olacaqdır. Bu hallarda sizlərlə əlaqə yaradılacaq  və sizlərin açıq razılığınız alınacaqdır. Bu verilənlərə əlavə  olaraq bizlərə çatdırdığınız şəxsi verilənləriniz  hüquq zəruriliyi olduğu hallarda rəsmi qurum/təşkilatlar, məhkəmələr tərəfindən tələb olunması halında əlaqədar instansiya və məhkəmələrə çatdırılacaqdır.

 

Paylaşdığınız bütün məlumatlar, hər hansı səbəblə olursa olsun birbaşa və ya dolaylı olaraq üçüncü bir şəxsin xeyrinə istifadə olunmayacaq; istifadəçinin açıq yazılı icazəsi olmadan bu mətndə qeyd edilən məqsədlər xaricində hər hansı bir üçüncü şəxslə, firma ilə və ya qurumla paylaşılmayacaq, qismən  və ya tamami ilə surəti çıxarılmayacaq  və yayımlanmayacaqdır. Bununla birlikdə, məlumatlarınız anonim vəziyyətə gətirilərək istifadəçinin meyllərini  və modellərini anlamaq, iş əlaqələrimizi yönəltmək və inkişaf etdirmək üçün iş ortaqlarımız  və sponsorlarımız  da daxil olmaqla üçüncü şəxslərlə paylaşıla bilər.

 

İnternet səhifəsi vasitəsi ilə etdiyiniz hərəkətlər fayllar (cookies)  və buna bənzər metodlarla izlənilə biləcək, qeydiyyat tutula biləcək, statistik  və ya yuxarıda adı çəkilən məqsədlərlə istifadə oluna biləcəkdir.

 

Valideynlərinin  və himayəsində olduğu şəxslərin icazəsi olmadan 18 (on səkkiz) yaşı 18-dən az olan şəxslərin internet səhifəsindən özləri üçün hesab açmamaları və onlara aid şəxsi məlumatları göndərməmələri üçün zəruridir.

 

Şirkətə aid internet saytlarının vəziyyətin xüsusiyyətinə görə digər internet saytları ilə əlaqəsinin olması halında bu saytların operatorlarının verilənləri qoruma maddələrinə uyğun olub olmamaları halında  heç bir öhdəliyi üzərimizə götürmürük. Şirkət link və ya buna bənzər metodlarla əlaqə yaratdığı saytların məzmununa görə heç bir zaman məsuliyyət daşımır.

 

 

Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən;

(a)    Şəxsi məlumatlarınızın işlənib işlənməməsini öyrənmə;

(b)    Şəxsi məlumatlarınız işlənibsə, bununla  əlaqədar məlumat  tələb etmə;

(c)     Şəxsi məlumatlarınızın işlənmə məqsədini və onların məqsədinə uyğun istifadə olunub olmadığını  öyrənmə;

(d)    Ölkə daxilində və ya xaricində şəxsi məlumatlarınız ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmə;

(e)     Şəxsi məlumatlarınızın əksik və ya səhv işlənmiş olması halında bunların düzəldilməsini tələb etmə;

(f)      Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi üçün  zəruri olan səbəblərin aradan qaldırılması halında şəxsi məlumatlarınızın silinməsini və ya yox edilməsini tələb etmə;

(g)    Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən yuxarıda adı çəkilən düzəliş, silmə və ya yox etmə əməliyyatlarının, şəxsi məlumatlarınızın ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini tələb etmə;

(h)   Tələb olunan məlumatlarınızın sadəcə avtomatik sistemlər vasitəsi ilə analiz olunması yolu ilə əleyhinizə olan bir nəticənin ortaya çıxmasına etiraz etmə; və

(i)      Şəxsi məlumatlarınızın qanuna zidd olaraq işlənməsi səbəbi ilə zərərə uğramanız halında zərərinizin aradan qaldırılmasını tələb etmə hüquqlarına sahibsiniz.

 

Şəxsi verilən sahibləri olaraq, əvvəlcə sadalamış olduğumuz hüquqlarınızla əlaqədar tələblərinizi bu mətndə qeyd edilən metodlarla Şirkətə bildirməyiniz halında, Şirkətimiz  tələbin xüsusiyyətinə görə ən qısa müddətdə və maksimum 30 (otuz) gün ərzində ödənişsiz olaraq başa çatdırılacaqdır. Ancaq, əməliyyatın eyni zamanda bir maliyyəti gecikdirməsi halında Şəxsi Verilənləri Qoruma Heyəti tərəfindən müəyyən olunan tarifdəki ödəniş alına bilər.

 

Qanuna  və sairə qanunvericiliyə uyğun olaraq işləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu mətndə müəyyən olunan emal etmə (işləmə) məqsədlərinin başa çatması halında şəxsi verilənləriniz əlaqədar qanunvericiliyə uyğun olaraq şəxsən və ya tələblərinizə əsasən silinəcək, yox ediləcək, ya da anonim vəziyyətə gətiriləcəkdir.

 

Qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, yuxarıda müəyyən oluann hüquqlarınızdan istifadə etməklə əlaqədar tələbinizi yazılı olaraq və ya Şəxsi Verilənləri Qoruma Heyətinin müəyyən etdiyi digər metodlarla Şirkətə bildirə bilərsiniz. Şəxsi Verilənləri Qoruma Heyəti tərəfindən bu mərhələdə əlaqədar hüquqlarınızın istifadəsi ilə əlaqədar hər hansı bir metod müəyyən etmədiyi üçün, müraciətinizi Qanun əsasında yazılı olaraq Şirkətə bildirməlisiniz. 

 

Qanunun 11-ci maddəsində sadalanan  və bu mətin ilə sizlərə bildirilən hüquqlarınızdan  istifadə etmək üçün kimliyinizi müəyyən edə biləcəyimiz lazımi məlumatlar ilə müəyyən olunan hüquqlarınızın hansından istifadə etməyi tələb etmənizə yönəlmiş açıqlama/açıqlamalarınız olan tələblərinizi;Çobançeşme Məh. Kalender küç. No:8/1 Yenibosna Bahçelievler/ İstanbul ünvanına şəxsiyyətinizi müəyyən edən sənədlərlə şəxsən əldən təhvil verə bilər, notariat kanalı vasitəsi ilə və ya Qanunda müəyyən olunan digər metodlarla göndərilə bilər və ya əlaqədar formanı (bu halda şəxslərin müraciət edəcəkləri bir e-mail ünvanını qeyd edilməlidir) e-mail ünvanımıza etibarlı elektron imzalı olaraq göndərə bilərsiniz. Şirkət müraciətinizə əsasən tələbinizi qəbul edir və ya əsaslarını açıqlayaraq imtina edir  və cavabını əlaqədar şəxsə yazılı olaraq  və ya elektron şəraitdə bildirir. Müraciətdə yer alan tələbin qəbul olunması halında Şirkət tərəfindən müvafiq işlər yerinə yetirilir. Müraciətinizin Şirkətinizin xətasından qaynaqlanması  və sizdən bir ödəniş alınması halında alınan ödəniş sizə geri qaytarılacaqdır.

 

Fayllar (Cookie)

İnternet syatımızda; IP adresi, istifadə olunan skaner, kompüterinizdəki emal etmə  sistemi, internet əlaqəniz, sayt istifadəsi haqqında olan məlumatlar müəyyən verilənləri avtomatik olaraq əldə etməyimizə kömək edən fayllar (cookie) vardır. Adı çəkilən fayllar bir internet səhifəsinin serveri tərəfindən sabit sürücünüzə çatdırılan kiçik mətn dosyalarıdır və saytımızda olan fayllar, kompüteriniz üçün zərərli hesab ediləcək viruslar göndərmək üçün istifadə olunur.

 

Fayllar əsasən kompüterinizdə saxlanılacaq, hər istifadədə sizi tanımaq və istifadənizi asanlaşdırmaq üçün  istifadə olunur. İnternet saytımızdan istifadə edərək istifadə olunan faylları təsdiq etmiş olursunuz. Şirkət, adı çəkilən fayllar vasitəsi ilə verilənlərinizi emal edə bilər və əldə olunan məlumatları analiz etmə məqsədi ilə bu halda ölkə daxilində və xaricində üçüncü şəxslərə ötürülə bilər.

 

Fayllar tərəfindən verilənləriniz toplanmadan internet saytımızı görüntüləmək istəyirsinizsə, seçiminizi cihazınızın /serverinizin nizamlamalarından hər zaman dəyişdirə bilərsiniz. Faylların (cookie) istifadəsini dayandırdıqda internet saytımızda hər növ əməliyyatı icra edə bilməyəcəyinizi, müəyyən xüsusiyyətlərinin işləməyəcəyini xahiş edirik unutmayın.

 

 

 

 

Açıq razılıq

Raılığınız olmadığı təqdirdə şəxsi məlumatlarınızı yükləməyin. Şirkət razılığınız olmadığı müddət ərzində şəxsi məlumatlarınızı almayacaqdır. Siz internet səhifəmizə daxil olaraq, bu mətndə qeyd edilən yaş limitində olduğunuzu, bu halda bizə verdiyiniz şəxsi verilənlərinizin Qanuna və bu Şəxsi Verilənlər üzrə Məlumatlandırma Mətninə uyğun bir şəkildə və müəyyən olunan məqsədlərlə işlənə biləcəyini bilir, qəbul edir, təsdiq edir və eyni zamanda bu Şəxsi Verilənlər üzrə Məlumatlandırma Mətni ilə qanun əsasında həyata keçiriləcək aydınlaşdırma öhdəliyini yerinə yetirdiyini, müqavilənin oxuduğunuzu, anladığınızı, hüquq və öhdəlikləri bildiyinizi bəyan edirsiniz.

 

Yeni hesabın yaradılması

Hesabın var?
Dərhal daxil ol və ya Şifrəni sıfırla